Tasks

Zkratky pro operace používané (nejen) u SF


DA – Direct Action

Přímé akce (DA)

Jsou krátké a rychlé akce prováděné jako speciální operace v nepřátelské nebo politicky nestálé zemi. Jsou přímo zaměřené na obsazení, zajmutí nebo zničení určených osob, techniky nebo objektů v dané oblasti. DA se liší od konvenčních akcí fyzickym a politickym rizikem, provedenou technikou operace a použitím síly s velice vysokou profesionální přesností za účelem dosažení konkrétních cílů.

K aktivitám v rámci DA patří následující:

1) Raids, Ambushes, and Direct Assaults(Razie, zálohy a přímé útoky): Tyto operace jsou určeny k dosažení konkrétních, dobře definovaných a často velmi časově omezených výsledků. Operace se obvykle vyznačují útoky na kritické cíle, zakázané LOCs nebo jiné systémy, zničení či neutralizaci nepřítelského vybavení a osob.

2) Standoff Attacks (útoky s odstupem): Tyto operace jsou prioritně prováděny zejména těžšími zbraňovými systémy nebo prostřednictvím IO. Mohou být prováděny leteckou, námořní nebo pozemní platformou. Nejúspěšnější útok „Standoff Attacks“ je když mohou být cíle dostatečně poškozeny nebo zničeny, aniž by byli nasazeny malé jednotky přímo do akce. Tyto útoky mohou být poté uvedeny jako samostatné akce.

3) Terminal Attack Control and Terminal Guidance Operations: Jedná se o akce, které mají určit přesnou zprávu (informace) o umístění cílů, GPS souřadnice cílů, laser designator majáků, atd. Provádějí se zde TAC nebo TGO. TAC- jsou akce pro řízení přímého útoku a povolení pro zničení cílů útočícímu podpůrnému letadlu. TGO- jsou akce zahrnující veškeré elektronické, mechanické, hlasové nebo vizuální komunikace, které poskytují blížícímu podpůrnému letadlu nebo dělostřelecké baterii pro podporu operace další informace týkající se konkrétního místa nebo cílu. Hlavní rozdíly mezi TAC a TGO jsou: TAC zahrnuje oprávnění k jasnému uvolnění munice (střelby, bombardování) a TGO nikoli. Z tohoto důvodu vyžaduje TAC specialně vycvičený a kvalifikovaný operátory pro řízení akce.

4) Recovery Operations (záchrané operace): Tyto operace jsou vedeny k vyhledávání, lokalizaci, identifikaci a záchraně personálu, citlivých zařízení, nebo položek důležitých pro národní bezpečnost. SO Recovery Operations se vyznačují detailním plánováním, nácvikem a důkladnou analýzou. Tyto operace používají nekonvenční taktiky a techniky. Jsou zde také možné využítí domácí zpřátelené pomoci, a časté užívání pozemních bojových prvků (i civilních).

5) Precision Destruction Operations (přesné ničení): Jedná se o operace, ve kterých vedlejší ztráty, musí být sníženy na minimum a které vyžadují vysoce sofistikované zbraně jako jsou výbušniny s časovačem , pušky M82 atd. Velký důraz se klade na konkrétní množství výbušnin umístěny v přesné lokalitě pro splnění cíle mise. Přesné ničení může být vedeno proti cíli, kde přesnost-naváděnou municí nemůže zaručit účinný úder a cíl musí byt dokonale eliminován.

6) Anti-Surface Operations (Anti-Pozemní operace): Tyto operace jsou vedeny proti nepříteli (cíli) který se vyskytuje na vodní ploše. Tyto operace mužou být plně samostatnými nebo mužou být ve spolupráci s námořnictvem (NAVY).

SR - Special Reconnaissance

Specialní průzkumné akce (SR)

Jedná se o průzkum a sledování činnosti prováděné jako speciální operace v nepřátelském, nebo politicky nestálém prostředí. Cílem je sbírat či ověřit informace o strategickym nebo operačním významu, které používají vojenské schopnosti, které nelze běžně nalézt konvenčními silami. Tyto akce poskytují aditivní schopnosti velitelům a doplnění dalšího konvenčního usvědčování a sledování akcí. I s dnešními sofistikovanými daleko-rozsahovými snímači a režijními platform, některé informace je možné získat pouze na základě vizuálního pozorování, nebo jiných metod shromažďování informací v cílové oblasti. SOF mají v této činnosti vysoce rozvinututé schopnosti a praxi získávat informace o nepřátelské oblasti- komunikacích na celém světě. Některé průzkumné operace jsou ve prospěch státních orgánů prováděny v utajení-tyto tajné akce jsou klíčovým příspěvkem SOF národní obraně.

K aktivitám v rámci SR patří následující:

1) Environmental Reconnaissance: Tyto operace jsou prováděny pro shromažďování zpráv - hydrografické, geologické a meteorologické informace.

2)Armed Reconnaissance (ozbrojené průzkumné operace): Jedná se o operace, které mají zjistit informace o napadení daného cíle. Eliminace cílu může sekundárně provést jednotka provádějící „Armed Reconnaissence“. Primárně ale ozbrojený průzkum není veden za účelem napadení konkrétního identifikovaného cíle.

3) Target and Threat Assessment (Cíl a posouzení hrozeb): Tyto operace jsou prováděny za účelem zjištění- identifikovat, lokalizovat a posoudit cíl a stanovit nejúčinnější zničení cíle, případně stanovit nejúčinější plán další operace. Tyto typy operací mohou zahrnovat vyhodnocení možných vlivů (včetně zajištění škody) o útoku na chemické, biologické, radiologické, jaderné nebo průmyslové toxické materiály.

4) Poststrike Reconnaissance: Tyto operace jsou prováděny za účelem získávání informací které se používají k měření výsledků bojových akcí.

FID - Foreign Internal Defense

Vnitřní obrana v zahraničí (FID)

Jedná se o operace, které se týkají účasti civilních, vojenských a vládních agentur cizích spřátelených zemí. SOF tyto složky organizují a cvičí k obraně tamní společnosti, nebo k obraně proti podvrácení, nezákonosti, povstání, bezpráví a terorismu v dané zemi. SOF hraje hlavní roli a má jedinečné schopnosti které můžou i pomoci vyřešit příčiny nestability v dané zemi. Úspěšná mise FID může vést ve strategické úspěchy americké zahraniční politiky.

K aktivitám v rámci FID patří následující:

1) HN Military Assistance (HN vojenská pomoc): Jedná se o operace,které vedou zahraniční civilní, vojenské, polovojenské a další složky dané země k udržování a začlenění pozemní, vzdušné a námořní dovednosti. SOF poskytují rady , výcvik, vzdělání, cvičí techniky postupů potřebný k ochraně země proti bezpráví a povstání. Rozvíjejí organizační schopnosti domorodců.

2) Population Security (Bezpečnost obyvatelstva): Jedná se o operace, které posílí bezpečnost obyvatelstva tím, že SOF dohlíží nad taktické operace prováděné HN vojenskými jednotkami k neutralizaci a zničení povstalecké hrozby. Cílem je izolovat povstalce od civilního obyvatelstva, a ochránit civilní obyvatelstvo. Jako FID určený SOF jednotky mohou také plnit protiteroristické mise.

UW - Unconventional Warfare

Nekonvenční bojová činnost (UW)

Jedná se o operace, které zahrnují široké spektrum vojenských a polovojenských akcí, obvykle dlouhého trvání, převážně vedeny prostřednictvím s původními nebo záložnými silami, které jsou dobře organizované, vycvičené a vybavené. UW jsou unikátní v tom, že jsou to zvláštní operace (SO), které mohou být prováděny buď jako součást geografickéhé velké operace , např. invaze do země atd., nebo jako nezávislá, podřízená operace menšího rozsahu. Při provedených nezávislých akcí je primární zaměření UW na politicko-vojenské cíle a psychologické cíle. UW zahrnuje v sobě též vojenské a polovojenské aspekty hnutí odporu. UW činnosti představují vyvrcholení úspěšného úsilí k organizování a mobilizaci civilního obyvatelstvo proti nepřátelské vládě nebo okupační moci v dané zemi. Z amerického pohledu: smyslem je získat a udržet tyto podporované odolné organizace a synchronizovat jejich aktivity na podporu dalších amerických národních bezpečnostních cílů. SOF jednotky nevytvářejí hnutí odporu. Radí,pomáhají domorodým hnutí odporu ,které již existují v zemi a pokud je to nezbytné, doprovází je do boje. Když UW podporuje činnosti konvenční vojenské operace, pozornost se přesouvá primárně na vojenské cíle, ale politické a psychologické znaky akce přetrvávají. Nejčastější chybou je přesvědčení, že UW je omezen jen na partyzánskou válku či povstání- tak tomu není.

K UW patří tyto činnosti:

1) Guerrilla Warfare (partizánské války): Jedná se o vojenské a polovojenské operace prováděné irregular, převážně domorodými silami na nepřátelském území. Jedná se o vojenský aspekt- povstání nebo jiné ozbrojené hnutí odporu. Partyzánská válka může podkopat legitimitu stávající vlády nebo okupační síly, jakož i zničit, znehodnotit nebo přesměrovat její vojenské schopnosti.

2) Subversion: Tyto operace mají za cíl narušit vojenské, ekonomické, psychologické, nebo politické síly nebo morálku režimu či národa.

3) Sabotage (Sabotáže): Jedná se o operace, které mají úmyslem zranit, narušit nebo bránit národní obraně nepřátelské země v činnosti. Sabotáž selektivně narušuje, ničí, nebo neutralizuje nepřátelské schopností s minimálními náklady na pracovní síly a materiály.

4) Intelligence Activities (Zpravodajské činnosti): Tyto aktivity jsou v oblasti zájmu od politických a vojenských osobností k vojenské schopnosti přátelských a nepřátelských sil. SOF zde plní zpravodajské činnosti v rozmezí od rozvojových informací důležitých pro plánování a provádění operací a pro hodnocení schopností a záměrů domorodých a koaličních sil.

5) Unconventional Assisted Recovery (UAR)(zpravodajské činnosti): Tyto aktivity jsou v oblasti zájmu politických a vojenských osobností. SOF zde plní zpravodajské činnosti v rozmezí od rozvojových informací po důležité informace pro plánování a provádění operací a pro hodnocení schopností a záměrů domorodých a koaličních sil.

(CT) – Counterterrorism

Protiteroristické operace (CT)

Jedná se o operace, které zahrnují útočné opatření přijatá k předcházení, potírání, a reagci na terorismus. SOF role pro aditivní schopnosti vést útočné opatření v rámci DOD celkově je dnes hlavní prací -boj proti terorismu. SOF vedení CT misí jako speciální operace jsou předevšim skryté nebo uplně tajné. SOF aktivity v CT, ale nejsou omezeny na zpravodajské operace které odhalují útoky teroristických sítí a infrastruktury. Dále jsou v CT zahrnuty akce na záchranu rukojmí, akce s využitím citlivých materiálů z teroristických organizací, a nepohyblivé psychologické aktivity zaměřené na podhlobení terorismu.

K CT patří tyto činnosti:

1) Intelligence Operations (Zpravodajské operace): Tyto operace jsou pro sběr a využití informací o teroristických organizací, teroristických aktivitách a činností. SOF mají schopnost provádět tyto operace poněkud skrytým a nebo nelegálním způsobem.

2) Network and Infrastructure Attacks: Jedná se o operace, které se týkají preventivních úderů proti teroristickým organizacím, jejichž cílem je zničit je dříve, než mohou narazí na cíle národního zájmu.

3) Hostage or Sensitive Materiel Recovery: Tyto operace jsou prováděny pro záchranu rukojmích a nebo pro záchranu citlivých materiálů obsahující řízení protiteroristických akcí nebo jiných tajných vojenských materialů. Což vyžaduje schopnosti, které nelze běžně nalézt v klasických vojenských jednotkách. Bezpečnost rukojmí a zabránit zničení citlivých materiálu jsou základními požadavky mise.

4) Non-Kinetic Activities: Jedná se o akce, které jsou zaměřeny na porážku ideologií a motivací terorismu. Cílem je podhoubení terorismu. Non-kynetic aktivity mohou zahrnovat operace: PSYOP, IO, CA , UW a nebo FID.

(PSYOP) Psychologic Action

Psychologické operace (PSYOP)

Patří k nejnáročnějším a nejúčinějším akcím SOF. Jejich cílem je cíleně ovlivnovat a posilovat postoje nepřátelských bojovníků, civilistů a dalších osob vůči vlastním vojskům a jejich činnosti.Psychologické operace zahrnují různé kombinace zpravodajského , zábavního, informačního a propagandistického působení. Správné naplánovaná a provedená psychologická operace dokáže svrhnout vládu nebo vyhrát celý konflikt bez jediného ostrého výstřelu.

článek přeložen z anglického originálu:
http://www.professionalsoldiers.com/da.php
http://www.professionalsoldiers.com/sr.php
http://www.professionalsoldiers.com/fid.php
http://www.professionalsoldiers.com/uw.php
http://www.professionalsoldiers.com/ct.php

 

 

<< Zpět